Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 15 Μαΐου 2021, 11.00 – 14.00

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, 11.00 – 14.00

< Πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >

Θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση «Πρακτικού 1, ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών & Πρακτικού 3 ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Δήμου Δωρίδος  (ΥΑ 4748/20-02-2018)», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 256.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρυξης 2985/30-3-2021 – ΑΔΑΜ: 21PROC008359224), που αφορά τους υπ.αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 108247, ανατρεπόμενο όχημα με γερανό και αρπάγη oμάδα Α.

 ΘΕΜΑ 2: Έγκριση «Πρακτικού 2, ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολο-γητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών & Πρακτικού 4 ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Δήμου Δωρίδος  (ΥΑ 4748/20-02-2018)», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 256.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρυξης 2985/30-3-2021 – ΑΔΑΜ: 21PROC008359224), που αφορά τους υπ.αριθμ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 108309, κινητό πετρελαιοκίνητο τεμαχιστή πρασίνων (κλαδοτεμαχιστή), ομάδα Β.

ΘΕΜΑ 3:  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Σε ισοζύγιο-Τελικός) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 4: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Ξενώνας Κροκυλείου, συνολικού εμβαδού 696,73 τ.μ.) της κοινότητας, Κροκυλείου, ΔΕ Βαρδουσίων».

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση παράτασης της από 10-12-2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Δωρίδος για την εκτέλεση του έργου: ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 6: Παροχή νομικής υποστήριξης στον κο Φώτιο Καλατζή του Αντωνίου, κατοίκου Πευκακίου, Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου, Νομού Φωκίδας.

Το άρθρο Συνεδρίαση διά περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 15 Μαΐου 2021, 11.00 – 14.00 εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.

Αυτή η ανάρτηση κυκλοφόρησε αρχικά στο [SOURCE_NAME]