Πρόσκληση σύγκλησης στην 11η/30.03.2021 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010)

Πρόσκληση σύγκλησης στην 11η/30.03.2021 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010)