Πρόσκληση σύγκλησης στην 9η/11.03.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010)

Πρόσκληση σύγκλησης στην 9η/11.03.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010)