Πρόσκληση σύγκλησης στην 38η/15.12.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).

Πρόσκληση σύγκλησης στην 38η/15.12.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010).