Απάντηση στο από 11.2.2021 δημοσίευμα του κ. Α. Αγγελόπουλου στην ημερήσια εφημερίδα ‘Η Ώρα της Φωκίδας’

Απάντηση στο από 11.2.2021 δημοσίευμα του κ. Α. Αγγελόπουλου στην ημερήσια εφημερίδα ‘Η Ώρα της Φωκίδας’